PORTFOLIO
COMPANY
BOARD
BLOG

서울특별시 마포구

백범로 1길 21(노고산동, 4F)

T. 02-333-8133 / F. 02-333-9058

본문

INFORMATION

 • Project | 일산 대화동 럭셔리 호텔 디자인 제안
 • Loaction | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1559-11
 • Program | 호텔 / 내,외부 디자인 제안
 • Construction period | 2021.07~2021.08
 • ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776659_2631.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776659_5121.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776659_6684.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776659_8256.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776660_0215.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776660_2587.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776660_4974.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776660_6736.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776660_8421.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776661_061.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776665_0925.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776665_2484.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776665_401.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776665_6057.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776665_8142.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776666_0024.jpg
   

  ca8df27533f52ee931c07214aec2cf13_1631776666_1646.jpg