PORTFOLIO
COMPANY
BOARD
BLOG

서울특별시 마포구

백범로 1길 21(노고산동, 4F)

T. 02-333-8133 / F. 02-333-9058

본문

INFORMATION

 • Project | 군산 위더스 호텔 디자인 설계
 • Loaction | 전라북도 군산시 비응남1길 13
 • Program | 호텔 / 내, 외부 인테리어 디자인 설계 납품
 • Construction period | 2019.04~2019.05
 • b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840880_0055.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840880_1985.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840880_3893.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840880_6054.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840880_8206.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840881_0396.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840881_2414.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840881_4327.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840881_6172.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840881_8182.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840886_0243.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840886_2014.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840886_3689.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840886_5615.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840886_761.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840886_9733.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840887_2472.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631840887_4856.jpg